Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
a) SATICI
Unvan   : E AKSESUAR TASARIMI ÜRETİM VE TİC.LTD.ŞTİ (V.N:3230504166)
Adres    : MASLAK ATATÜRK OTO SANAYİ 13.SK. NO:450-451-452   SARIYER/İSTANBUL
Telefon  : (212) 230 91 10
E-Posta : info@ekria.com

b) ALICI
SATICI’ya ait ekria.com internet sitesinden mal veya hizmet satın alan ALICI ile SATICI aşağıdaki şartlar doğrultusunda iş bu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
ALICI’nın SATICI’ya ait …………….com internet sitesinden (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün veya hizmetlerin satın alınması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. ÖDEME VE TESLİMAT
a) ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 5 gün içerisinde kargo şirketine teslim edilecektir. Kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.
b) Teslim anında ALICI’nın veya ALICI’nın belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.
c) ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.
d) ALICI’ya ait kredi veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
e) Fiyatlarımıza KDV dahildir.

4. GENEL HÜKÜMLER
– ALICI, internet sitesinde ürün ve hizmetlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

– ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün veya hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

– ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

– ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal veya hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal veya hizmet kullanılmamalıdır.

–  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

– SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

– SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 30 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

– ALICI ürün ve hizmet ilgili talep ve şikayetlerini, sözleşmenin taraflar kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

5.CAYMA HAKKI

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI, mesafeli sözleşmenin mal satışı değil de hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda da iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 14 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili etkinlik seansının başlamasına 24 saatten fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır.

Alıcının cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde Satıcı cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde almış olduğu bedeli Alıcıya iade edecektir. Alıcı, cayma hakkı kullanımını …………….com e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile yazılı olarak yapacak ve bu hakkın kullanılması halinde;

– ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını

– Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren  3 gün içinde SATICI tarafından belirlenen ile SATICI’ya gönderecektir.

**Aşağıdaki mal veya hizmetlerde ALICI cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
b) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar;
c) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;
d) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;
f) İlgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

Uyarı: İade ve değişimlerde fatura ibrazı zorunludur.

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 3 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.

İHTİLAF HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

**SİPARİŞİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA ALICI İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR.

Kapat

Giriş yap

Kapat

Sepet (0)

Cart is empty Sepetinizde ürün bulunmuyor.